người da trắng trong Tiếng Anh là gì?

người da trắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người da trắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người da trắng

    white man/woman; white

    (nói chung) white people

    ' dành riêng cho người da trắng ' 'whites only'

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người da trắng

    Caucasian (person)