người dùng máy trong Tiếng Anh là gì?

người dùng máy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người dùng máy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người dùng máy

    * dtừ

    machinist