người dán nhãn trong Tiếng Anh là gì?

người dán nhãn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người dán nhãn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người dán nhãn

    * dtừ

    labeller