người chuyên chở đường sông trong Tiếng Anh là gì?

người chuyên chở đường sông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chuyên chở đường sông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chuyên chở đường sông

    * dtừ

    waterman