người chuyên bắt chuột chũi trong Tiếng Anh là gì?

người chuyên bắt chuột chũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chuyên bắt chuột chũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chuyên bắt chuột chũi

    * dtừ

    mole-catcher