người chung vốn trong Tiếng Anh là gì?

người chung vốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chung vốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chung vốn

    * dtừ

    conjunct