người cho máu để truyền trong Tiếng Anh là gì?

người cho máu để truyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cho máu để truyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cho máu để truyền

    * dtừ

    donor