người chi tiêu trong Tiếng Anh là gì?

người chi tiêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chi tiêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chi tiêu

    * dtừ

    spender