người chủ trương tự cấp tự túc trong Tiếng Anh là gì?

người chủ trương tự cấp tự túc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chủ trương tự cấp tự túc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chủ trương tự cấp tự túc

    * dtừ

    autarkist