người chủ trương không can thiệp trong Tiếng Anh là gì?

người chủ trương không can thiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chủ trương không can thiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chủ trương không can thiệp

    * dtừ

    non-interventionist