người chơi gôn trong Tiếng Anh là gì?

người chơi gôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chơi gôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chơi gôn

    * dtừ

    golfer