người cứu thoát trong Tiếng Anh là gì?

người cứu thoát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cứu thoát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cứu thoát

    * dtừ

    rescuer