người cộng sản bị lật đổ trong Tiếng Anh là gì?

người cộng sản bị lật đổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cộng sản bị lật đổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người cộng sản bị lật đổ

    the communists were overthrown