người cầu kinh trong Tiếng Anh là gì?

người cầu kinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cầu kinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cầu kinh

    * dtừ

    prayer