người cần đến là có mặt ngay trong Tiếng Anh là gì?

người cần đến là có mặt ngay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cần đến là có mặt ngay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cần đến là có mặt ngay

    * dtừ

    johnny-on-the-spot