người cầm phiếu trong Tiếng Anh là gì?

người cầm phiếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cầm phiếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cầm phiếu

    bearer; holder