người cầm đuốc trong Tiếng Anh là gì?

người cầm đuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cầm đuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cầm đuốc

    * đtừ

    torch-bearer