người cải tiến trong Tiếng Anh là gì?

người cải tiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cải tiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cải tiến

    * dtừ

    improver