người cải thiện trong Tiếng Anh là gì?

người cải thiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cải thiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cải thiện

    * dtừ

    improver, meliorator, ameliorator