người cải cách trong Tiếng Anh là gì?

người cải cách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cải cách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cải cách

    * dtừ

    renovator