người cạo giấy trong Tiếng Anh là gì?

người cạo giấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cạo giấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cạo giấy

    * dtừ

    quill-driver