người cưỡi ngựa đi mở đường trong Tiếng Anh là gì?

người cưỡi ngựa đi mở đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cưỡi ngựa đi mở đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cưỡi ngựa đi mở đường

    * dtừ

    outrider