người công dân lương thiện trong Tiếng Anh là gì?

người công dân lương thiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người công dân lương thiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người công dân lương thiện

    upstanding citizen