người bỏ ra đi trong Tiếng Anh là gì?

người bỏ ra đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bỏ ra đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bỏ ra đi

    * dtừ

    deserter