người bị chúa đày xuống địa ngục trong Tiếng Anh là gì?

người bị chúa đày xuống địa ngục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bị chúa đày xuống địa ngục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bị chúa đày xuống địa ngục

    * dtừ

    reprobate