người bị đem ra làm trò cười trong Tiếng Anh là gì?

người bị đem ra làm trò cười trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bị đem ra làm trò cười sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bị đem ra làm trò cười

    * dtừ

    scoff