người bắt chước nói giọng mũi trong Tiếng Anh là gì?

người bắt chước nói giọng mũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bắt chước nói giọng mũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bắt chước nói giọng mũi

    * dtừ

    snuffler