người bắt đầu thi tốt nghiệp trong Tiếng Anh là gì?

người bắt đầu thi tốt nghiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bắt đầu thi tốt nghiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bắt đầu thi tốt nghiệp

    * dtừ

    inceptor