người bán đồ sứ trong Tiếng Anh là gì?

người bán đồ sứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bán đồ sứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bán đồ sứ

    * dtừ

    chinaman