người an-giê-ri trong Tiếng Anh là gì?

người an-giê-ri trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người an-giê-ri sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người an-giê-ri

    * dtừ

    algerian