người ủy nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

người ủy nhiệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ủy nhiệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ủy nhiệm

    * dtừ

    mandator