người ở lì mãi một chức vụ trong Tiếng Anh là gì?

người ở lì mãi một chức vụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ở lì mãi một chức vụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ở lì mãi một chức vụ

    * dtừ

    fixture