người ở khu nhà lụp xụp tồi tàn trong Tiếng Anh là gì?

người ở khu nhà lụp xụp tồi tàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ở khu nhà lụp xụp tồi tàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ở khu nhà lụp xụp tồi tàn

    * dtừ

    shantytown