người điều tra trong Tiếng Anh là gì?

người điều tra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người điều tra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người điều tra

    inquirer; investigator; coroner

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người điều tra

    investigator