người đi xe đạp trong Tiếng Anh là gì?

người đi xe đạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đi xe đạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đi xe đạp

    rider; cyclist; bicyclist