người đi tàu thủy lậu vé trong Tiếng Anh là gì?

người đi tàu thủy lậu vé trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đi tàu thủy lậu vé sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đi tàu thủy lậu vé

    * dtừ

    stowaway