người đi oai vệ trong Tiếng Anh là gì?

người đi oai vệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đi oai vệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đi oai vệ

    * dtừ

    stalker