người đi nhờ xe trong Tiếng Anh là gì?

người đi nhờ xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đi nhờ xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đi nhờ xe

    * dtừ

    hitch-hiker