người đi hộ vệ trong Tiếng Anh là gì?

người đi hộ vệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đi hộ vệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đi hộ vệ

    * dtừ

    squire