người đi biển không bị say sóng trong Tiếng Anh là gì?

người đi biển không bị say sóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đi biển không bị say sóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đi biển không bị say sóng

    * thngữ

    good sailor