người đi bố ráp trong Tiếng Anh là gì?

người đi bố ráp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đi bố ráp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đi bố ráp

    * dtừ

    raider