người đứng đầu chính phủ trong Tiếng Anh là gì?

người đứng đầu chính phủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đứng đầu chính phủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đứng đầu chính phủ

    * dtừ

    sircar