người đồng tình trong Tiếng Anh là gì?

người đồng tình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đồng tình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đồng tình

    * dtừ

    sympathizer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người đồng tình

    homosexual (person)