người đến muộn trong Tiếng Anh là gì?

người đến muộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đến muộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đến muộn

    latecomer

    mời những người đến muộn xuống dưới chót ngồi! latecomers, please sit at the back!