người đầu tiên trong Tiếng Anh là gì?

người đầu tiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đầu tiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đầu tiên

    * dtừ

    prototype, setter-on

    * ttừ

    prototypal