người đảng viên tích cực trong Tiếng Anh là gì?

người đảng viên tích cực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đảng viên tích cực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đảng viên tích cực

    * dtừ

    stalwart