người được phong tước hầu trong Tiếng Anh là gì?

người được phong tước hầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người được phong tước hầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người được phong tước hầu

    * dtừ

    knight