người được nêu tên hàng đầu trong Tiếng Anh là gì?

người được nêu tên hàng đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người được nêu tên hàng đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người được nêu tên hàng đầu

    * dtừ

    head-liner