người đóng mảng trong Tiếng Anh là gì?

người đóng mảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đóng mảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đóng mảng

    * dtừ

    raftsman