người đòi hỏi không chính đáng trong Tiếng Anh là gì?

người đòi hỏi không chính đáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đòi hỏi không chính đáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đòi hỏi không chính đáng

    * dtừ

    pretender